SUNGROUP

Notice : ยังไม่มีตำแหน่งงานว่าง

About


เครือซันกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจไก่ครบวงจรทั้งไก่เนื้อและไก่ไข่ ประกอบด้วย โรงงานผลิตอาหารไก่ ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ โรงฟักไข่ ฟาร์มไก่เนื้อ ธุรกิจไก่ประกัน และไก่จ้างเลี้ยง โรงงานผลิต และแปรรูปเนื้อไก่สดเนื้อไก่แช่แข็ง เพื่อการส่งออก โรงงานผลิตอาหารปรุงสุกแช่แข็งจากเนื้อไก่

มีการควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าสูง การคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี นำมาเลี้ยงในฟาร์มมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ และเป็น ฟาร์มระบบโรงเรือนปิด (Evaporative Cooling System) ด้วยแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกที่ใส่ใจใน เรื่อง สุขภาพ นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประเด็นเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร หรือ Food Safety เป็นตัวแปรสำคัญในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลก เครือซันกรุ๊ปตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ดังนั้นการให้ความสำคัญกับมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล ISO 9001:2000 , ISO 14001 , SQF 2000 , GMP ,HACCP and HALAL system จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลกให้กับเรา


Contact US


สำนักงานใหญ่ : เลขที่1/97-98ถนนพหลโยธิน 40แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66) 2561-1455
โทรสาร : (66) 2940-0299, 2561-0674


ที่อยู่โรงงาน : 69หมู่ 6ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
โทรศัพท์ : (00) 3673-0240-4
โทรสาร: (00) 3673-0245,(00) 3673-0246