Sungroup เครือซันกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจไก่ครบวงจรทั้งไก่เนื้อและไก่ไข่ ประกอบด้วย โรงงานผลิตอาหารไก่ ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ โรงฟักไข่ ฟาร์มไก่เนื้อ ธุรกิจไก่ประกัน และไก่จ้างเลี้ยง โรงงานผลิต และแปรรูปเนื้อไก่สดเนื้อไก่แช่แข็ง เพื่อการส่งออก โรงงานผลิตอาหารปรุงสุกแช่แข็งจากเนื้อไก่
 • ธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์

  ธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์

  เป็นบริษัทแรกของกลุ่มบริษัทซันกรุ๊ป เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2534 ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์แก่ร้านค้าตัวแทนและเกษตรกร ใน รูปหัวอาหารและอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดและผง รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตอาหารสัตว์ ให้แก่ฟาร์มบริษัทในเครือ.

 • การผลิตลูกไก่ด้วยเทคโนโลยีการฟักที่ทันสมัย

  การผลิตลูกไก่ด้วยเทคโนโลยีการฟักที่ทันสมัย

  ดำเนินการผลิตลูกไก่ (Day Old Chick) โดยรับไข่ฟักจากฟาร์มพ่อ-แม่พันธุ์มาบ่มฟักในสภาวะที่เหมาะสม ใช้เทคโนโลยีการฟักที่ทันสมัยแบบ Single stage เพื่อให้ได้ลูกไก่ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปลอดเชื้อโรค และจัดส่งให้ฟาร์มไก่เนื้อทั้งของบริษัทในเครือ และลูกค้าไก่ประกันนำไปเลี้ยงเป็นไก่ใหญ่

 • Chicken Farm of SunGroup

  Chicken Farm of SunGroup

  ดำเนินการเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อส่งเข้าสู่กระบวนการชำแหละ และผลิตเพื่อแปรรูป

 • ผลิตสินค้าไก่สด ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป

  ผลิตสินค้าไก่สด ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป

  ดำเนินการผลิตสินค้าไก่สด ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป และอาหารพร้อมปรุงทั้งแบบแช่เย็น และแช่แข็ง จำหน่ายภายในประเทศ โดยรับไก่มีชีวิตจากฟาร์มของบริษัทฯ และฟาร์มของเกษตรกรแบบ contracted เข้ามาผลิตเป็นสินค้า ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล สอดคล้องตามข้อกำหนดกฏหมาย และเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

 • ดำเนินธุรกิจทางด้านผลิตสินค้าปรุงสุก

  ดำเนินธุรกิจทางด้านผลิตสินค้าปรุงสุก

  ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ BRC (British Retail Consortium) เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถผลิตอาหารได้อย่างมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค สำหรับการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

 • แบรนด์สินค้า GOSUN และ KINSUN

  แบรนด์สินค้า GOSUN และ KINSUN

  การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม มาผลิตในกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับส่งออก เป็นอาหารทั้งแบบพร้อมปรุง (Ready to cook) และพร้อมรับประทาน (Ready to eat) จำหน่ายให้กับผู้บริโภค ภายใต้แบรนด์สินค้า GOSUN และ KINSUN

เครือซันกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจไก่ครบวงจรทั้งไก่เนื้อและไก่ไข่ ประกอบด้วย โรงงานผลิตอาหารไก่ ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ โรงฟักไข่ ฟาร์มไก่เนื้อ ธุรกิจไก่ประกัน และไก่จ้างเลี้ยง โรงงานผลิต และแปรรูปเนื้อไก่สดเนื้อไก่แช่แข็ง เพื่อการส่งออก โรงงานผลิตอาหารปรุงสุกแช่แข็งจากเนื้อไก่

มีการควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าสูง การคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี นำมาเลี้ยงในฟาร์มมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ และเป็น ฟาร์มระบบโรงเรือนปิด (Evaporative Cooling System) ด้วยแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกที่ใส่ใจใน เรื่อง สุขภาพ นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประเด็นเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร หรือ Food Safety เป็นตัวแปรสำคัญในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลก เครือซันกรุ๊ปตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ดังนั้นการให้ความสำคัญกับมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, GMP, HACCP, BRC, ALO, and HALA จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลกให้กับเรา

Mission คัดสรรอาหารที่สร้างคุณค่า ตอบสนองความต้องการของลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตลาด ด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล เพิ่มศักยภาพคนเพื่องานเป็นผลให้คนเป็นสุข
Vision To be Valued Food Provider ผู้คัดสรรอาหารที่มีคุณค่าเพื่อคุณ
Culture ครอบครัวเดียวกัน ทำงานเป็นทีม ยืดหยุ่น คล่องตัว ใส่ใจสุขภาพ
Value คนดีและเก่ง มีวินัย สร้างความพึงพอใจให้ผู้เกี่ยวข้อง มุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีความกตัญญู