Sungroup บริษัท ซันฟีด จำกัด ,บริษัท ซันอโกร จำกัด ,บริษัท ซันฟาร์ม จำกัด ,บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ,บริษัท ซันเรนเดอร์ริ่ง จำกัด ,บริษัท ซันนี่อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ,บริษัท ซันกรุ๊ป พรอสเพอริตี้ จำกัด

บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

1.  บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์)
 
ดำเนินการเลี้ยงไก่พ่อ-แม่พันธุ์ ผลิตไข่ฟักเพื่อส่งไปที่โรงฟักไข่

โดยควบคุมการเลี้ยง ในโรงเรือนระบบปิด ในสภาวะที่สะอาด ปลอดภัย และป้องกันโรคในฟาร์มอย่างเข้มงวด
อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมปศุสัตว์

2.  บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โรงฟัก)

 ดำเนินการผลิตลูกไก่ (Day Old Chick) โดยรับไข่ฟักจากฟาร์มพ่อ-แม่พันธุ์มาบ่มฟักในสภาวะที่เหมาะสม ใช้เทคโนโลยีการฟักที่ทันสมัยแบบ Single stage เพื่อให้ได้ลูกไก่ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปลอดเชื้อโรค และจัดส่งให้ฟาร์มไก่เนื้อทั้งของบริษัทในเครือ และลูกค้าไก่ประกันนำไปเลี้ยงเป็นไก่ใหญ่

3. บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โรงชำแหละ)

ดำเนินการผลิตสินค้าไก่สด ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป และอาหารพร้อมปรุงทั้งแบบแช่เย็น และแช่แข็ง จำหน่ายภายในประเทศ
โดยรับไก่มีชีวิตจากฟาร์มของบริษัทฯ และฟาร์มของเกษตรกรแบบ contracted เข้ามาผลิตเป็นสินค้า ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล สอดคล้องตามข้อกำหนดกฏหมาย และเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง