Sungroup บริษัท ซันฟีด จำกัด ,บริษัท ซันอโกร จำกัด ,บริษัท ซันฟาร์ม จำกัด ,บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ,บริษัท ซันเรนเดอร์ริ่ง จำกัด ,บริษัท ซันนี่อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ,บริษัท ซันกรุ๊ป พรอสเพอริตี้ จำกัด

บริษัท ซันเรนเดอร์ริ่ง จำกัด

     เป็นบริษัทในเครือซันกรุ๊ป เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2546    ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตขนไก่ป่นเพื่อเป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ แก่ บริษัท ซันฟีด จำกัด
     และเป็นบริษัทที่ผลิตไอน้ำสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัทซันฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ซันนี่ อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด และ บริษัท ซันพร๊อสเพอร์ริตี้ จำกัด

          ในกระบวนการผลิตขนไก่ป่น บริษัท ซันเรนเดอร์ริ่ง ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย   ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตควบคุมการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ  ผ่านกระบวนการทดสอบคุณภาพในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ขนไก่ป่นที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งมีการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการในการผลิตโดยนักวิชาการด้านอาหารสัตว์ ทำให้ได้ขนไก่ป่นที่มีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการ เหมาะสำหรับการนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์
          นอกจากนั้น บริษัท ซันเรนเดอร์ริ่ง ยังคำนึงถึงการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุด อันได้แก่ การปรับการผลิตเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า
( ผลิตในช่วง OFF-PEAK )  การจัดช่วงเวลาในการเดินเครื่องจักรเพื่อลดค่า Demand charge การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ หลอดตะเกียบประหยัดไฟ บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกต์ เป็นต้น และการจัดการด้านพลังงานโดยใช้อินเวอร์เตอร์ (inverter) ในการควบคุม 

มีระบบควบคุมและประกันคุณภาพในการผลิตดังนี้ ISO 9001 and ISO 14001